Khách hàng

Công ty CP UD – CN SAO VIỆT NAM

Hoạt động chính và chuyên sâu của Công ty CP UD – CN SAO VIỆT NAM về lĩnh vực tài chính, tiền tệ và ngân hàng, công ty đã trải qua hơn 20 năm. Vì điều này,Ybank thấy trong lĩnh vực tiền tệ – tín dụng – ngân hàng còn rất nhiều bất cập từ chính sách vĩ mô, chính sách của Ngân hàng trung ương, Ngân hàng thương mại đến những cách thức tương tác trong quá trình thực hiện giữa con người với con người.

Ybank nhận thức rất sâu sắc tác động và sự kỳ diệu mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến cuộc sống con người trên thế giới ở hiện tại và tương lai. Ybank mong muốn thay đổi cách thức tương tác giao dịch và thay đổi hiệu quả trong lĩnh vực tài chính tiền tệ – hàng hóa – dịch vụ bằng cách kết nối thông minh trên điện thoại thông minh trong lĩnh vực trên.